Na pytanie kim jest broker, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ pojęcie to dotyczy wielu profesji. Mamy zatem do czynienia z brokerami do spraw nieruchomości, ubezpieczeń, lub papierów wartościowych. Aby przedstawić specyfikę pracy brokera, oprzyjmy się na brokerze zajmującym się giełdą papierów wartościowych, zwanym w tej sytuacji również maklerem.

Kim jest broker?

Istnieje wiele skomplikowanych definicji tego pojęcia, jednak w ogromnym uproszczeniu broker jest osobą, która uczestniczy w transakcjach pieniężnych w imieniu swoich klientów. Zadania wykonuje na mocy podpisanej z inwestorem umowy i z założenia działa na jego korzyść. Za te działania pobiera wcześniej ustalone wynagrodzenie, czyli prowizję od zysków. Jest niejako pośrednikiem pomiędzy giełdą papierów wartościowych a inwestorem powierzającym w ręce brokera zarządzanie pewną pulą jego środków finansowych. Pojęcia broker i makler istnieją w przestrzeni finansowej wymiennie. W teorii jest to ten sam zawód i trudno wskazać definitywne różnice.

Kto może wykonywać zawód brokera?

Nie każdy może zostać brokerem z dnia na dzień. Aby móc wykonywać zawód brokera i maklera, należy uzyskać licencję wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, a to dopiero początek wymagań stawianych osobom zainteresowanym zawodem brokera. Idealny kandydat na brokera powinien przedstawiać następujące cechy:

 • niekaralność w zakresie przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, oraz przestępstw i wykroczeń względem obrotu gospodarczego, obrotu środkami finansowymi i papierami wartościowymi,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • wysoka odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 • stabilność emocjonalna, doskonały refleks, podzielność uwagi, skrupulatność i spostrzegawczość,
 • posiadanie wykształcenia minimum średniego, a idealne byłoby wyższego w zakresie ekonomii i finansów,
 • znajomość minimum jednego języka obcego.

Zadania brokera

*„Podstawowym zadaniem biur brokerskich jest kojarzenie giełdowe oferty kupna i sprzedaży. Są one najważniejszym ogniwem między producentem a nabywcą towaru”. Definicja ta w sposób nad wyraz prosty opisuje zależności wynikające z pracy i zadań brokera. Jednak w zakres obowiązków brokera giełdowego nie wchodzą tylko transakcje kupna i sprzedaży. Do zadań brokera należy również:

 • obiektywna analiza potrzeb inwestora,
 • analiza parametrów wpływających na kursy akcji,
 • doradztwo dotyczące obrotu papierami wartościowymi,
 • zawieranie umów,
 • umożliwienie zakupu akcji z IPO,
 • obowiązek dotrzymania zobowiązań i umów,
 • opieka i obsługa rachunków inwestycyjnych klientów,
 • uczciwość względem dokonywanych transakcji,
 • pośredniczenie w procesie zbywania i nabywania akcji inwestorów.

Możliwości rozwoju

Broker papierów wartościowych swoją pracę może wykonywać nie tylko na giełdzie. Może zatrudnić się w takich instytucjach jak banki, firmy inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, oraz wszystkie przedsiębiorstwa, które zakresie działania mają doradztwo finansowe i inwestycyjne. Nierzadko zdarza się, że brokerzy z wieloletnim stażem i dużym doświadczeniem piastują stanowiska zarządcze, lub zajmują się doradztwem w sektorze leasingowym. Brak rutyny i monotonii jest ogromną zaletą, z pewnością wykonując zawód brokera, nie wieje nudą.

Ryzyko w pracy brokera

Przyjęcie zasad Kodeksu Etyki Zawodowej zobowiązuje brokera m.in. do bezwzględnego przestrzegania i poszanowania norm prawnych, moralnych i zasad uczciwej konkurencji. Broker nie ryzykuje co prawda własnymi finansami, gdyż nawet w przypadku strat dla klientów ma zapewniony stały zysk z tytułu prowizji, jednak ogromna presja i odpowiedzialność za duże kwoty powoduje często stosunkowo wcześnie wypalenie zawodowe.

*Stanisław Urban. Zorganizowane rynki towarowe. Giełdy towarowe, aukcje, centra handlu hurtowego, targi i wystawy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998. Stanisław Urban — znany ekonomista, ceniony w kraju i za granicą autor podręczników, uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku.